• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Hoạt động Bảo Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10.04.2014 - 03:05

Ngày 08/4/2014,, tại Trụ sở chính (số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội), Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tham dự Đại hội có 189 cổ đông (trong đó có 67 cổ đông tham dự trực tiếp và 122 cổ đông tham dự theo hình thức ủy quyền), đại diện cho 67,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, phương án sử dụng lợi nhuận 2013, kế hoạch sử dụng lợi nhuận và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 2014, kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho giai đoạn 2015-2017…

Năm 2013 lợi nhuận của BVSC đạt 85,82 tỷ đồng, bằng 110,74% kế hoạch, năm 2014 Công ty đặt mục tiêu đạt 90 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2013 tổng doanh thu đạt 207,38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 85,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,71% và 10,74% so với kế hoạch. Tại thời điểm 31/12/2013 tổng tài sản của BVSC là 1.792,69 tỷ đồng tương ứng mức tăng 17% so với thời điểm 31/12/2012. Vốn chủ sở hữu của BVSC tại thời điểm 31/12/2013 là 1.212,05 tỷ đồng, tăng 8%. Công ty  nằm trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất tại HNX, đồng thời giữ vững vị trí số 1 về thị phần giao dịch trái phiếu tại HSX năm 2013. Trong lĩnh vực tư vấn, Công ty tiếp tục được vinh danh “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2009-2013”.

Sang năm 2014, BVSC đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 198 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận, kế hoạch thù lao trong năm 2014

Sau khi nghe Ông Lê Hải Phong – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BVSC trình bày về phương án sử dụng lợi nhuận 2013, các cổ đông đã nhất trí tán thành với đề xuất trích thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty 2013, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động từ lợi nhuận sau thuế thực hiện 2013, đồng thời toàn bộ lợi nhuận còn lại tương đương 83,3 tỷ đồng sẽ dùng để bù đắp lỗ lũy kế. Bên cạnh đó, các cổ đông cũng đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ cao các nội dung quan trọng khác như kế hoạch sử dụng lợi nhuận và kế hoạch thù lao 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập giai đoạn 2015-2017…

Toàn bộ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên BVSC năm 2014 đã được Công ty công bố đăng tải tại website của Công ty theo đường dẫn: https://www.bvsc.com.vn/News/201448/282135/bvsc-cbtt-bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2014.aspxFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube