• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Hoạt động Bảo Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
08.05.2009 - 12:00

Tài liệu đính kèm:

 Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009>
Dự kiến nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 16/10/2007 đến ngày 31/12/2008.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2008 và cho gia đoạn từ ngày 16/10/2007 đến ngày 31/12/2008.pdf
Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm tài chính đầu tiên (từ 16/10/2007 đến 31/12/2008) và kế hoạch kinh doanh năm 2009
Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát cho năm tài chính đầu tiên (từ 16/10/2007 đến 31/12/2008) và đề xuất thù lao cho năm 2009
Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính đầu tiên (từ 16/10/2007 đến 31/12/2008) và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm 2009
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt
Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2009
Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Tập đoàn Bảo Việt
Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức ĐHĐCCĐ thường niên năm 2009 Tập đoàn Bảo ViệtNghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 Tập đoàn Bảo ViệtThông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho năm tài chính đầu tiên.pdf>


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube