• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thành công tốt đẹp
Hoạt động Bảo Việt

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thành công tốt đẹp
25.05.2009 - 12:00

Sáng ngày 25/4/2009 tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt; thành viên Ban Lãnh đạo các công ty thành viên; các chuyên gia HSBC đang làm việc tại Bảo Việt; đại diện Công ty Ernst & Young Việt Nam và đông đảo các cổ đông.

Thay mặt HĐQT, ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh kết quả hoạt động trong năm 2008 và định hướng hoạt động năm 2009. Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt và kịp thời việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp Bảo Việt vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng, cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thành lập và HĐQT đề ra. HĐQT đã tập trung chỉ đạo triển khai công việc sau cổ phần hóa; thực hiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp theo chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Năm 2008, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Theo đó, Công ty mẹ “Tập đoàn Bảo Việt” là công ty cổ phần có chức năng đầu tư vốn vào các Công ty con, công ty liên kết; kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc Tập đoàn quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của khối thông qua Giám đốc phụ trách khối.

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã trình bày một số kết quả kinh doanh nổi bật của Năm tài chính đầu tiên (từ 16/10/2007 đến 31/12/2008) cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2009.
Mặc dù môi trường kinh tế năm qua không có nhiều thuận lợi, ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, thị trường tài chính, tiền tệ và chứng khoán nhưng kết quả kinh doanh của các đơn vị Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ đạt được khá khả quan.

Kết quả kinh doanh của các đơn vị Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ

Tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) đạt 3.949 tỷ đồng tăng trưởng 28,3% so với năm 2007, vượt mức 8,9% so với kế hoạch năm 2008. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 25,9%. Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu thị trường và chiếm giữ 30,4% thị phần. Lợi nhuận sau thuế của công ty là 131 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 13,13%.

Tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) đạt 4.928 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2007, hoàn thành vượt mức 2% so với kế hoạch. Bảo Việt Nhân thọ đứng thứ hai trên thị trường bảo hiểm nhân thọ với 33% thị phần. Lợi nhuận sau thuế đạt 136,9 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9,13%.

Tổng doanh thu của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đạt 50,9 tỷ đồng, tăng trưởng 10,8% so với năm 2007; hoàn thành 97% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 22,12 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 44,26%. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt hiện là một trong năm công ty quản lý quỹ lớn nhất trên thị trường với tổng số tài sản quản lý hơn 14,5 nghìn tỷ đồng.


Tổng doanh thu đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt năm 2008 đạt 867,3 tỷ đồng, hoàn thành 126,9% kế hoạch. Tổng doanh thu theo Năm tài chính đầu tiên đạt 1.099,5 tỷ đồng, hoàn thành 95% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Tập đoàn là 494,1 tỷ, đạt 92,3% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận theo Năm tài chính của Tập đoàn: 678,4 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch. Sở dĩ Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành mục tiêu kế hoạch về mặt tăng trưởng doanh thu nhưng chưa hoàn thành về mặt lợi nhuận chính là do sự tác động suy giảm của thị trường chứng khoán với 200 tỷ đồng trích dự phòng giảm giá chứng khoán cho các khoản đầu tư.

Mức cổ tức chi trả cho cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt là 10% cho cả Năm tài chính.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, tổng doanh thu kinh doanh theo Năm tài chính của toàn Bảo Việt đạt 11.808 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu Tập đoàn Bảo Việt là 529,4 tỷ đồng.

2008 là năm bản lề đối với công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt trong việc thực hiện các mục tiêu và định hướng chiến lược sau cổ phần hóa để xây dựng và phát triển Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán và ngân hàng.
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm qua, Tập đoàn Bảo Việt đã đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2009. Cùng với thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, 2009 là năm tập trung nguồn lực vào thực hiện các dự án tư vấn, đầu tư, triển khai các dự án phần mềm quản lý nghiệp vụ, những kết quả của quá trình đổi mới sẽ là điều kiện nền tảng cho tăng trưởng và phát triển bền vững cho toàn hệ thống Bảo Việt. Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua kế hoạch mục tiêu đạt tổng doanh thu 641 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 526 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 507 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 8,86%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 8% năm 2009. Đại hội đồng cổ đông cũng đã nhất trí với kế hoạch doanh thu hợp nhất toàn Bảo Việt là 9.717 tỷ đồng, đạt 592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu ra, Tập đoàn Bảo Việt tập trung vào các giải pháp kinh doanh cơ bản quan trọng, từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tin học, phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới mô hình quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế...
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua vấn đề thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính đầu tiên và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm 2009 cũng như báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
Triển khai định hướng phát triển của Tập đoàn Bảo Việt trong đó có việc niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn trên thị trường chứng khoán, Tập đoàn Bảo Việt đã thành lập Tiểu ban nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt để dự thảo lại Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt, phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán. Sau khi hoàn thành, dự thảo đã được công bố công khai theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và nhận được các nghiên cứu tham gia góp ý của các cổ đông.

Tập đoàn Bảo Việt sẽ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là một đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín, thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2009.

Đại hội lần này cũng thảo luận vấn đề quan trọng, đó là kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội thống nhất tiếp tục ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục để niêm yết cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt trong năm 2009.
Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn khẳng định: “Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt sẽ luôn chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh, kiểm soát rủi ro để vượt qua những thách thức, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện mục tiêu chiến lược chuyển đổi tới năm 2010 nhằm đảm bảo sự vững mạnh của Tập đoàn, gia tăng giá trị và tài sản của quý cổ đông.”
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube