• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt: Kiểm toán nội bộ thực hiện đảm bảo Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2016 theo GRI Standards
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt: Kiểm toán nội bộ thực hiện đảm bảo Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững 2016 theo GRI Standards
20.04.2017 - 05:34

 • Kiểm toán nội bộ đảm bảo các chỉ tiêu trong Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI STANDARDS;
 • Phát hành phiên bản video tích hợp, ứng dụng công nghệ đa nền tảng trong phát hành Báo cáo;
 • Nâng tầm hội nhập và ứng dụng các chuẩn mực quốc tế để hoàn thiện Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực quốc tế IIRC.


Nắm bắt kịp thời xu hướng của báo cáo tại khu vực và trên thế giới; không ngừng hoàn thiện, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa thông tin, Tập đoàn Bảo Việt vừa hoàn thành Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 với nhiều điểm nhấn khác biệt.

Kiểm toán nội bộ đảm bảo các chỉ tiêu trong Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI STANDARDS

 • Tại Việt Nam, có thể nhắc tới Tập đoàn Bảo Việt như một trường hợp tiên phong trong việc áp dụng thành công mô hình Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế. Là bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị với chức năng cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở hoạt động đảm bảo và tư vấn.
 • Nếu như năm trước, Bảo Việt là doanh nghiệp mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới, thì năm nay, Bảo Việt tiên phong thực hiện đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards.
 • Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi kiểm toán E&Y theo cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS), Bảo Việt còn kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. Để đảm bảo độ tin cậy của một số chỉ số trên Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016, Khối Kiểm toán nội bộ, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc đảm bảo một số chỉ số phát triển bền vững.
 • Khối Kiểm toán nội bộ đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập, khách quan về các chỉ số phát triển bền vững được lựa chọn và rà soát các khuyến nghị của PwC Việt Nam có liên quan đến phạm vi đánh giá dựa trên các thủ tục đã được quy định tại Quy trình Kiểm toán nội bộ và các Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ quốc tế, các hướng dẫn của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ công bố. Quy định này yêu cầu các kiểm toán viên của Khối Kiểm toán nội bộ tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phương pháp đánh giá dựa trên rủi ro cho các bước tiến hành từ khâu lập kế hoạch, triển khai nhằm đưa ra kết luận.
 • Dựa trên 11 mục tiêu Tập đoàn Bảo Việt đã lựa chọn từ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong đó có 07 mục tiêu về xây dựng xã hội bền vững, trong giới hạn nguồn lực, Khối Kiểm toán nội bộ cung cấp dịch vụ đảm bảo cho một số chỉ số phát triển bền vững tại Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 dựa trên Bộ tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) bao gồm: GRI 401-1: Nhân viên tuyển mới và nghỉ việc; GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên; GRI 404-3: Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp định kỳ; GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản trị và nhân viên; GRI 413-1: Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển. Đồng thời, các khuyến nghị để cải thiện quy trình lập báo cáo và trình bày Báo cáo Phát triển Bền vững cũng được đưa ra rõ ràng như: Thành phần nhóm công tác lập báo cáo phát triển bền vững; Thay đổi tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển bền vững; Đào tạo, hướng dẫn về việc tính toán và trình bày các chỉ số báo cáo; Cập nhật mẫu biểu thu thập thông tin…
 • Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.

Tiên phong lập Báo cáo Phát triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI STANDARDS

 • Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Bảo Việt được thực hiện theo các tiêu chí của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu với phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay. Hệ thống báo cáo này đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và truyền thông một cách có hệ thống. Thông qua việc thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững, doanh nghiệp cũng nhìn nhận và đánh giá được những đóng góp về mặt xã hội và môi trường, từ đó giúp cân bằng các kế hoạch hoạt động sắp tới vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.
 • Bên cạnh việc bám sát các hướng dẫn theo tiêu chuẩn của Tổ chức sáng kiến toàn cầu GRI Sustainability Reporting Standards - phiên bản mới nhất dành cho ngành tài chính, Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 đã mô tả chi tiết về quy trình xác định các lĩnh vực trọng yếu dựa trên chiến lược phát triển của doanh nghiệp cũng như sự tham vấn từ các bên liên quan. Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Theo đó, Báo cáo Phát triển bền vững 2016 của Bảo Việt được cấu trúc theo tiêu chuẩn GRI rõ ràng và dễ hiểu với bốn nội dung chính là: GRI 101 Thông tin chung; GRI 200 Vấn đề kinh tế; GRI 300 Vấn đề môi trường; GRI 400 Vấn đề xã hội và 33 chỉ tiêu đặc thù.
 • Mặc dù Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards dự kiến chính thức sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016. Doanh nghiệp cũng tham gia soạn thảo và rà soát phiên bản tiếng Việt của GRI cùng đại diện GRI tại Việt Nam và các cộng sự của PwC, IFC để góp phần trải nghiệm và đưa tới một phiên bản tiêu chuẩn GRI gần gũi và thân thiện hơn với doanh nghiệp Việt Nam.
 • Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Bảo Việt còn áp dụng bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI). CSI là tiêu chí đánh giá của Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam hàng năm. CSI được xây dựng như là thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, như là một công cụ để ghi nhận các mục tiêu, đo lường và quản lý các thay đổi nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp được bền vững hơn.

Phát hành phiên bản video tích hợp, ứng dụng công nghệ đa nền tảng trong phát hành Báo cáo

Nắm bắt xu hướng truyền thông tích hợp, Bảo Việt tiến hành sản xuất báo cáo phiên bản video, thể hiện những điểm nhấn, giúp các nhà đầu tư, cổ đông, khách hàng có một bức tranh tổng quát nhất, dễ hiểu nhất về doanh nghiệp mà họ đã, đang và sẽ gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, Bảo Việt còn triển khai báo cáo sử dụng công nghệ tiên tiến trên nền tảng di động và kỹ thuật số trên ứng dụng di động, website (Responsive Web, Android - IOS Applications), được lập trình với giao diện linh hoạt, tương thích với nhiều thiết bị kỹ thuật số.

Việc tiếp tục phát triển các ứng dụng nêu trên giúp giảm thiểu số lượng báo cáo bản in và giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể truy cập và lưu trữ thông tin về Tập đoàn Bảo Việt một cách dễ dàng và thuận tiện, giúp người đọc luôn có những trải nghiệm tốt nhất khi xem báo cáo bất kể người đọc đang dùng thiết bị nào.

Báo cáo Tích hợp và Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt được xuất bản bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh giúp cho nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước tiện tra cứu và tham khảo thông tin của doanh nghiệp. Như vậy, tính chung hai báo cáo, Tập đoàn Bảo Việt đã cung cấp gần 2.000 trang thông tin trên cả 2 phiên bản Anh - Việt. 

Nâng tầm hội nhập và ứng dụng các chuẩn mực quốc tế để hoàn thiện Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực quốc tế IIRC

Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực quốc tế IIRC: Là doanh nghiệp tiên phong thực hiện Báo cáo Tích hợp theo chuẩn mực quốc tế International Integrated Reporting Council ('the IIRC'), Bảo Việt mong muốn không ngừng gia tăng giá trị của doanh nghiệp và các bên liên quan. Báo cáo Tích hợp năm 2016 của Bảo Việt hội tụ các yếu tố cơ bản và cốt lõi của một báo cáo tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ gắn kết và xâu chuỗi các vấn đề trọng yếu như chiến lược và định hướng kinh doanh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025, mà còn đưa ra các yếu tố tạo động lực tăng trưởng, các nội dung về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro cũng như các vấn đề môi trường, xã hội.

Việc triển khai Báo cáo Tích hợp 2016 theo chuẩn mực IIRC giúp tích hợp thông tin được lượng hóa đến các chỉ tiêu cụ thể một cách đầy đủ trên các khía cạnh tài chính, quản trị, trách nhiệm môi trường và xã hội. Bảo Việt đã sử dụng Báo cáo như một công cụ gắn kết và trao đổi với các bên liên quan một cách rõ ràng về chiến lược, kế hoạch và cách thức sử dụng nguồn lực và tạo ra các giá trị. Do đó, Báo cáo Tích hợp của Bảo Việt cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho việc đưa ra các quyết định đầu tư trong dài hạn.

Nâng cao chất lượng thông tin quản trị theo Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN: Với mong muốn chia sẻ thông tin về công tác quản trị doanh nghiệp với nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường, Bảo Việt đã triển khai đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp theo thẻ điểm quản trị ASEAN. Thông qua việc trình bày cụ thể về các giải pháp, chuẩn mực thế giới về quản trị, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đang được áp dụng tại Bảo Việt; kết hợp với diễn giải quy trình, mô hình gắn liền với các hoạt động thực tế; giúp người đọc có thể hình dung được việc ứng dụng chuẩn mực quốc tế trong thực tế triển khai tại doanh nghiệp.

Khẳng định vị thế định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu với thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”: Với việc lựa chọn thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”, Bảo Việt thể hiện mong muốn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới, phát huy tiềm năng để vươn cao và bay xa hơn, tiếp tục chinh phục những thành công trên chặng đường phát triển tiếp theo. Để đạt được các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2016-2020, Bảo Việt tập trung đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu hội nhập và cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh mới, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả. Với sự đoàn kết, đồng lòng trên nền tảng “Một Bảo Việt” của toàn hệ thống, Bảo Việt đã chuẩn bị tâm thế vững vàng để “Sẵn sàng cất cánh”, tạo sự bứt phá trên mọi mặt hoạt động.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển qua thông điệp “Em yêu biển”: Những hình ảnh trong Báo cáo Phát triển bền vững 2016 của Bảo Việt được lựa chọn từ những bức tranh tham dự cuộc thi vẽ “Em yêu biển lắm” do Tập đoàn Bảo Việt tổ chức dành cho các em thiếu nhi dưới 12 tuổi là con em cán bộ nhân viên Bảo Việt trên toàn quốc nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2016.

Với thông điệp “Em yêu biển”, Bảo Việt muốn truyền tải thông điệp về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển, đồng thời khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương, hướng đến phát triển bền vững thông qua lăng kính và góc nhìn của chính các em nhỏ - thế hệ tương lai của đất nước. Với hoạt động này, một lần nữa, Bảo Việt tiếp tục lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, hướng đến phát triển bền vững của cả cộng đồng.

Với việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững từ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, Bảo Việt đã thể hiện rõ sự gắn kết mục tiêu phát triển bền vững của thế giới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Giải thưởng Báo cáo Thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt qua các năm:

 

Năm Giải trong nước Giải quốc tế
2016

* Giải Đặc biệt BCTN;

* Giải Nhất Báo cáo Phát triển bền vững;

* Giải Nhì Báo cáo quản trị Công ty tốt nhất;

* Top 10 BCTN tốt nhất

* Top 100 Báo cáo Tích hợp tốt nhất thế giới;

* Top 80 (xếp hạng 11) Báo cáo Tích hợp tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;

* 2 Giải Vàng Báo cáo thường niên trong ngành dịch vụ tài chính và ngành bảo hiểm;

* 2 Giải Bạch Kim Báo cáo phát triển bền vững trong ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm;

* 1 Giải Bạch Kim dành cho Báo cáo tích hợp do chính doanh nghiệp tự thực hiện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

2015

* Giải Nhì Báo cáo thường niên tốt nhất;

* Giải Ba Báo cáo quản trị Công ty tốt nhất;

* Giải Báo cáo phát triển bền vững có nội dung đầy đủ nhất

* Giải Vàng danh giá cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành Tài chính;

* TOP50 Báo cáo thường niên tốt nhất khu vực Châu Á- Thái Bình Dương;

* Giải Vàng cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành Tài chính (LACP)

2014

* Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững;

* Top 10 BCTN tốt nhất

* Một trong 80 Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;

* Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất trong Ngành;

* Giải Báo cáo phát triển bền vững do doanh nghiệp tự thực hiện tốt nhất;

* Top 100 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất (LACP)

2013

* Giải Đặc biệt BCTN;

* Giải Nhì Báo cáo phát triển bền vững

* Giải Vàng Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành;

* Top 10 Báo cáo thường niên Việt Nam tốt nhất;

* Giải Bạc cho Báo cáo phát triển bền vững (LACP)

2012 * Giải Đặc biệt BCTN

* Giải Vàng Báo cáo thường niên tốt nhất trong ngành;

* Top 50 BCTN tốt nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (LACP)

2011 * Top 10 BCTN tốt nhất

* Giải Bạch kim - Giải cao nhất cho BCTN tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;

* Giải Bạc BCTN tốt nhất trong ngành (LACP)

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube