• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2012 đạt 1.862 tỷ đồng
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2012 đạt 1.862 tỷ đồng
05.04.2013 - 10:23

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2012 theo các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young, theo đó lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 1.862 tỷ đồng, tăng trưởng 22,4%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011.

 • Bảo Việt phát triển vững chắc và ổn định mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn;
 • Doanh thu hợp nhất tăng trưởng 7,6% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 22,4%; dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt, hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra (12%);
 • Hoạt động bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng, vượt so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường;
 • Vận hành hệ thống công nghệ thông tin an toàn theo tiêu chuẩn ISO 27001.

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động, Người phát ngôn Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Trong điều kiện môi trường kinh doanh còn có nhiều khó khăn thách thức, Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và tiếp tục duy trì phát triển ổn định, vững chắc trong các lĩnh vực hoạt động, dự kiến chia cổ tức vượt 25% so với tỷ lệ ban đầu. Năm 2012, chúng tôi đã tập trung thực hiện xây dựng ‘Một Bảo Việt-Một nền tảng mới’ là cơ sở và nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển và chuyển đổi trong các năm tiếp theo”.

Kết quả kinh doanh hợp nhất:  

 • Tổng tài sản hợp nhất (tại ngày 31/12/2012) đạt 46.225 tỷ đồng tăng 2.644 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 6%.
 • Tổng nguồn vốn chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2012) đạt 12.114 tỷ đồng, tăng 448 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4%.
 • Doanh thu hợp nhất đạt 16.007 tỷ đồng, tăng 1.135 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 7,6%.
 • LNTT hợp nhất đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 341 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 22,4%.
 • Thực hiện tiết giảm chi phí 145 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ:  

 • Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, hoàn thành 104,7% kế hoạch.
 • LNTT đạt 1.209 tỷ đồng, tăng 291 tỷ đồng so với năm 2011, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 31,7%.
 • LNST đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,73%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%.
 • Tại ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu được tăng lên mức 11.464 tỷ đồng tăng 237 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2%; Tổng tài sản đạt 12.697 tỷ đồng, tăng 199 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2%.

Tăng trưởng và phát triển ổn định trên các lĩnh vực hoạt động

 •  Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khả quan. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.384 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4%; LNTT đạt 451 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2011. Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên thị trường với 24% thị phần.
 • Tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 7.322 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2011. Doanh thu khai thác mới đạt 1.173 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm 2011, vượt so với mức tăng trưởng bình quân của thị trường (+16%). LNTT đạt 694 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so với 2011.
 •  Lĩnh vực đầu tư luôn bám sát diễn biến thị trường với chiến lược đầu tư hiệu quả. Hoạt động đầu tư được thực hiện an toàn, hiệu quả thông qua tăng cường công tác quản lý rủi ro đầu tư và nghiên cứu dự báo thị trường. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 3.068 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch. 
 • Tăng cường quản lý rủi ro đầu tư, bảo toàn vốn trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, Chứng khoán Bảo Việt vẫn bảo toàn vốn và lợi nhuận với tổng doanh thu cả năm đạt 209 tỷ đồng, tăng trưởng gần 7%. Trong đó doanh thu môi giới đạt 49 tỷ đồng, tăng 45% so với 2011. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 453%. LNTT đạt 77 tỷ đồng. Năm 2012, Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục lọt vào danh sách TOP 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HSX và HNX, TOP 2 công ty có thị phần môi giới trái phiếu trên sàn HNX.
 • Ngân hàng Bảo Việt hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển theo chiến lược đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo. Tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt đạt 13.283 tỷ đồng, tổng huy động ước đạt 6.265 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 6.611 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 429 tỷ đồng, LNTT đạt 121 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu (CAR) tại thời điểm 31/12/2012 đạt trên 42%, luôn vượt xa quy định (9%), đảm bảo hoạt động an toàn trong thị trường nhiều rủi ro.
 • Quản lý Quỹ Bảo Việt tiếp tục duy trì là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường về tổng tài sản quản lý với tổng giá trị đạt 18.090 tỷ đồng, doanh thu năm 2012 đạt 51 tỷ đồng, LNTT đạt 19 tỷ đồng.

Cơ cấu LNTT theo lĩnh vực kinh doanh1

 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 451 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 23% (2011: 32%)
 • Bảo hiểm nhân thọ: 694 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 35% (2011: 46%).
 • Dịch vụ ngân hàng: 121 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 6% (2011: 12%).
 • Dịch vụ tài chính và hoạt động khác2: 703 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 36% (2011: 11%).

1 Tổng LNTT tính từ tổng cộng LNTT của Tập đoàn và các Công ty Con theo tỷ lệ sở hữu. Các số liệu trên được trích từ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt

2‘Dịch vụ tài chính và hoạt động khác’ bao gồm thu nhập từ hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý‎ quỹ, kinh doanh chứng khoán và bất động sản

Năm 2012, tập trung triển khai chiến lược xây dựng ‘Một Bảo Việt - Một nền tảng mới’

 • Năm 2012, bên cạnh việc triển khai các giải pháp kinh doanh, Bảo Việt tiếp tục tập trung xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, lâu dài trong tương lai với trọng tâm  hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, củng cố cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ khách hàng, qua đó tối ưu hóa giá trị mang lại cho khách hàng và cổ đông.

Trong giai đoạn 2011 - 2012, Bảo Việt đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng ‘Một Bảo Việt - Một nền tảng mới’ với các kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực hoạt động:

 • Nâng cao năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, lợi nhuận luôn đạt được sự tăng trưởng vững chắc. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, Bảo Việt tăng cường năng lực tài chính cho các công ty con (hoàn thành tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Bảo Việt lên 3.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ của Bảo hiểm Bảo Việt lên 2.000 tỷ đồng). Với chấp thuận chính thức của Bộ Tài chính từ 27/3/2013, Bảo hiểm Bảo Việt trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường.
 • Xây dựng mô hình quản trị chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế: từng bước hoàn thiện mô hình Công ty mẹ - Công ty con, xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định về quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.
 • Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung, hiện đại: Bảo Việt đã đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung hiện đại bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng WAN; hệ thống phần mềm và tuyền thông theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng khai thác dữ liệu khách hàng chung của cả Tập đoàn hướng tới cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm trọn gói phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả làm việc, hệ thống lương thưởng theo hiệu quả công việc. Chú trọng công tác đào tạo, triển khai  bản đồ học tập nhằm nâng cao năng lực và trình độ cán bộ.
 • Phát triển thương hiệu: Theo kết quả nghiên cứu đánh giá sức khoẻ thương hiệu của công ty nghiên cứu thị trường quốc tế, Bảo Việt là thương hiệu uy tín nhất trong lĩnh vực bảo hiểm. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu Bảo Việt. Năm 2012, Bảo Việt đã tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông qua các kênh đa dạng, hiện đại hóa hình ảnh thương hiệu.
 • Phát triển sản phẩm, kênh phân phối mới, nâng cao chất lượng dịch vụ: triển khai mô hình kinh doanh quản lý tập trung, đẩy mạnh bán hàng, đa dạng hoá sản phẩm và kênh phân phối; từng bước đẩy mạnh hợp tác nội bộ và bán chéo sản phẩm dịch vụ tài chính giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, đưa vào vận hành trung tâm dịch vụ khách hàng.

Vận hành hệ thống công nghệ thông tin an toàn theo tiêu chuẩn ISO 27001 

An toàn thông tin là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho hoạt động của doanh nghiệp vận hành an toàn, ổn định, thông suốt nên Bảo Việt đã đẩy mạnh đầu tư cho công tác an ninh mạng, tăng cường bảo mật.

Sau gần 2 năm triển khai dự án ‘Xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS’, Tập đoàn Bảo Việt đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001. Việc xây dựng hệ thống quản lý an ninh thông tin giúp thiết lập một hạ tầng thông tin an toàn cho Bảo Việt, đảm bảo hệ thống thông tin luôn bảo mật nhằm giảm thiểu các rủi ro. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001 cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên Bảo Việt trong vấn đề bảo mật thông tin trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang từng bước hiện đại, tối ưu hóa các quy trình hoạt động hướng tới con đường hội nhập.

Với nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, thống nhất sẽ giúp Bảo Việt chuyển đổi mô hình kinh doanh, nâng cao tính chuyên môn hóa, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả kênh phân phối, tạo điều kiện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính trực tuyến trọn gói.

Năm 2013, tập trung mở rộng và phát triển thị trường

 • Thông điệp năm 2013 của Bảo Việt là “mở rộng tầm nhìn” nhằm tìm kiếm, khai thác và nắm bắt các cơ hội của thị trường, vượt qua thách thức trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Bảo Việt sẽ tập trung phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Trong năm 2013, Bảo Việt cũng thực hiện đẩy mạnh hợp tác với đối tác chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Cùng với việc tiếp tục duy trì hợp tác với HSBC, Bảo Việt có thêm sự hợp tác chuyển giao công nghệ của cổ đông chiến lược Sumitomo Life, công ty bảo hiểm nhân thọ với hơn 100 năm kinh nghiệm trên thị trường Nhật Bản - thị trường bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 2 thế giới. Sumitomo Life cam kết hỗ trợ Bảo Việt trong 4 lĩnh vực: phát triển kênh phân phối, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm và quản lý chất lượng.

******

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2012, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 12.114 tỷ đồng.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube