• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
01.11.2010 - 08:27

Sáng ngày 17/4/2010, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2010 tại Khách sạn Melia (số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội) với sự tham gia của 584 cổ đông, đại diện 534.669.236 vốn cổ phần, chiếm 93,31% vốn điều lệ.

Tham dự Đại hội còn có các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt; Lãnh đạo các công ty thành viên; các chuyên gia HSBC; đại diện đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 - Công ty Ernst & Young Việt Nam.Tại ĐHĐCĐ Bảo Việt năm 2010 đã thảo luận và thông qua các vấn đề lớn như: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh donah năm 2010: Báo cáo của Ban Kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2009; Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2010; Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Thay mặt HĐQT, ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh kết quả hoạt động trong năm 2009 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2010.

Trong năm 2009, HĐQT Tập đoàn Bảo Việt đã chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2009: chi trả cổ tức năm tài chính đầu tiên (từ 16/10/2007 – 31/12/2008); thực hiện niêm yết thành công hơn 573 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); thực hiện chuyển giao xong toàn bộ 20,4 triệu cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với cổ đông SCIC; hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 53.682.474 cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt cho đối tác chiến lược nước ngoài HSBC. Hoàn tất chiến lược phát triển thương hiệu Bảo Việt; chú trọng thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; tiếp tục phát triển, mở mang doanh nghiệp. Đẩy mạnh sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đoàn để tương xứng với tiềm lực của các công ty thành viên: bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư; phát huy lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm...Một số giải pháp cụ thể cũng được HĐQT đưa ra nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã trình bày một số kết quả kinh doanh nổi bật trong năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.

Đối với Bảo Việt, năm 2009 đánh dấu những chuyển biến lớn trong nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phục vụ khách hàng, kết quả kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm bảo hiểm, đầu tư, chứng khoán và ngân hàng đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Năm 2009, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả đã được ĐHĐCĐ giao. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 10.567 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 7.640 tỷ đồng, tăng 8,16% so với năm 2008; doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.393 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.250 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất sau thuế toàn Tập đoàn đạt 1.011 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đã đạt 33.715 tỷ đồng, tăng trưởng 33,17% so với đầu năm.

Doanh thu của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đạt 930 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 45,08% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 808 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 59,36% kế hoạch, đạt tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (vốn điều lệ 5.730 tỷ) là 14,1% của năm tài chính 2009, hoàn thành 159,36% kế hoạch.

Năm 2010, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn là 11.720 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.395 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.104 tỷ đồng. ĐHĐCĐ cũng nhất trí với mục tiêu kinh doanh của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 1.157 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 848 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (vốn điều lệ 6.267 tỷ đồng) kế hoạch đạt 13,5%.

Để đạt được các phương hướng và mục tiêu kinh doanh đề ra, Tập đoàn Bảo Việt tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm trong năm 2010 từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tập trung triển khai các quy chế,… đến việc phối hợp nhằm phát huy tối đa sức mạnh và tăng cường khai thác chéo giữa các đơn vị của Tập đoàn, triển khai đổi mới thương hiệu,…

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua vấn đề thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2009 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2010. Đại hội cũng tiến hành bầu thay thế một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; phương án tăng vốn điều lệ; bổ sung ngành nghề kinh doanh…

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Tập đoàn Bảo Việt, ông Trần Hữu Tiến - thành viên HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao năm 2009, dự kiến mức thù lao năm 2010 cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Quốc Huy - thành viên HĐQT trình bày phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2009 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2010. Theo đó, mức cổ tức chi trả cho các cổ đông trong năm 2009 là 11%.

Ông Nguyễn Trung Thực - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Thực hiện kế hoạch tăng vấn điều lệ của Tập đoàn lên 6.800 tỷ đồng theo chiến lược đã được để ra khi thực hiện cổ phần hóa; đồng thời nhằm nâng cao tài chính, năng lực cạnh tranh, phục vụ mục tiêu phát triển chiến lược: đầu tư bổ sung tăng vốn điều lệ trong các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt, tiếp tục phát triển hệ thống công nghệ thông tin,… Tại Đại hội, ông Trần Trọng Phúc - thành viên HĐQT đã trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010 với số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 53.896.980 cổ phần (mệnh giá cổ phần 10.000 đồng); giá phát hành là 12.000 đồng; Tỷ lệ phát hành 8,6% trên số vốn cổ phần hiện hữu.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt. ĐHĐCĐ đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt với nội dung “Hoạt động kinh doanh bất động sản”.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt - Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm khẳng định: Với truyền thống của 45 năm xây dựng, Bảo Việt sẽ tiếp tục phát triển và thành đạt với phương châm “ĐỒNG LÒNG, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN” để xây dựng “MỘT BẢO VIỆT - MỘT NỀN TẢNG MỚI”, tạo cơ sở vững chắc cho thực hiện chiến lược phát triển tới năm 2015 để trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, có năng lực cạnh tranh vững mạnh, từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới đáp ứng yêu cầu của các Quý cổ đông, khách hàng và toàn thể Lãnh đạo, cán bộ của Bảo Việt.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube