Ban Điều hành

Ban Điều hành của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt gồm có:
 
  • Ông Nguyễn Xuân Việt - Tổng Giám đốc 
  • Ông Quách Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc
  • Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Tổng Giám đốc
  • Ông Đỗ Hoàng Phương - Phó Tổng Giám đốc

 Chia sẻ bài viết qua: