Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt gồm có:

  • Ông Ngô Văn Tám – Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt


Chia sẻ bài viết qua: