Tin cũ hơn

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt bổ nhiệm các Nhân sự cấp cao, kiện toàn Bộ máy tổ chức


     Ngày 25/12/2014, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt – Ông Đào Đình Thi đã ký Quyết định bổ nhiệm các Thành viên của Hội đồng Thành viên (HĐTV) và Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, thông tin cụ thể như sau:

1.  Các Thành viên của HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt gồm có:

  • Ông Phan Kim Bằng– Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/12/2014.
  • Ông Đậu Minh Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/12/2014.
  • Ông Quách Thành Nam – Giám đốc Ban Đào tạo & Phát triển Đại lý Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/12/2014.
  • Ông Nguyễn Xuân Hòa – Trưởng Ban Tài chính, Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 25/12/2014.
  • Ông Sasagawa Muneo được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt kể từ ngày 02/07/2014.

2.  Các Thành viên của BKS Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt gồm có:

  • Ông Trịnh Tuấn Anh – Trưởng Ban Đầu tư Lãi suất cố định, Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên trưởng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 25/12/2014.
  • Ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm toán hoạt động Bảo hiểm Phi nhân thọ, Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 25/12/2014.
  • Bà Phạm Thu Thủy – Chuyên viên Ban Tài chính, Khối Tài chính Tập đoàn Bảo Việt, được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với nhiệm kỳ 03 năm kể từ ngày 25/12/2014.

 

     Ngày 15/01/2015, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Ông Phan Kim Bằng đã ký Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, thông tin cụ thể như sau:
 
1.   Bổ nhiệm Ông Quách Thành Nam - Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Ban Đào tạo & Phát triển Đại lý Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.
 
2.   Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Ban Tái Bảo hiểm Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt với thời hạn 05 năm kể từ ngày ký.Chia sẻ bài viết qua: