• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Trung tâm công nghệ thông tin

Có chức năng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, giám sát việc thực thi các chiến lược, chính sách, quy trình, kế hoạch hàng năm, triển khai phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Tập đoàn. Lãnh đạo Khối là Giám đốc Công nghệ thông tin.

Branch Locator