• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược

Sứ mệnh của Bảo Việt là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

Tầm nhìn đến 2025 của Bảo Việt là “Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng hiệu quả và bền vững”.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và các lợi thế cạnh tranh, chiến lược đến năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt hướng đến 3 mục tiêu:

  • Tăng trưởng hiệu quả và bền vững trong đó đẩy mạnh hợp tác nội bộ, tập trung phát huy sức mạnh hợp lực trên toàn Tập đoàn giữa lĩnh vực truyền thống bảo hiểm và các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác
  • Tăng cường tiềm lực tài chính thông qua đa dạng hóa các phương thức huy động vốn và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông
  • Củng cố năng lực quản trị và quản lý kinh doanh trên nền tảng Một Bảo Việt, áp dụng thông lệ và chuẩn mực quốc tế.


5 giá trị cốt lõi

  • Chất lượng - Tăng cường chất lượng hiệu quả công việc và hướng tới chuẩn mực cao hơn.

  • Dễ tiếp cận - Tạo phong cách làm việc gần gũi, dễ tiếp cận và phục vụ khách hàng chu đáo như phục vụ chính mình.

  • Tinh thần hợp tác - Thể hiện tinh thần hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp.

  • Năng động - Luôn năng động và sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, cơ hội mới.

  • Tinh thần trách nhiệm - Minh bạch và trung thực; thể hiện tinh thần trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng, đồng nghiệp và trung thực trong công việc.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube