• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Bảo Việt vì cộng đồng

Trong kỷ nguyên số hóa, việc tìm ra những ý tưởng, chính sách khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và sự năng động của doanh nghiệp và người dân, hướng tới xây dựng một xã hội năng động, vững mạnh, thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm trở thành nhu cầu cấp bách, đó là chìa khóa để xây dựng một tương lai bền vững.

Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc tuyên bố và hiện thực hóa Chiến lược Phát triển bền vững bằng các hành động cụ thể trong việc ra quyết định kinh doanh, đầu tư phát triển cộng đồng, triển khai các sản phẩm dịch vụ vì sự an toàn và sức khỏe người dân, lấy con người làm trung tâm, từ đó góp phần bảo đảm sự bình an và phát triển cộng đồng bền vững

Bảo Việt cũng cam kết hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động quyên góp, an sinh xã hội và các chương trình tài trợ. Với mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, chúng tôi mang lại lợi ích cho địa phương và người dân thông qua thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với những đóng góp tích cực từ sự tăng trưởng bền vững và lâu dài của Bảo Việt, chúng tôi cũng hướng đến việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thông qua hoạt động đầu tư cho cộng đồngFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube