• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Hội đồng Quản trị


HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Tập đoàn trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. HĐQT quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tập đoàn và đưa ra những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thị trường. HĐQT thông qua các vấn đề trọng tâm liên quan đến chiến lược phát triển của Tập đoàn như các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng cơ bản theo định hướng phát triển của Tập đoàn, quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông tin hướng tới mô hình quản lý tập trung.

Để tiến hành hoạt động của HĐQT và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, HĐQT xây dựng các quy chế sau:
1. Quy chế làm việc của HĐQT
2. Quy chế quản lý người đại diện vốn góp của Bảo Việt tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn
3. Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ quản lý của Tập đoàn
4. Các quy chế khác liên quan đến vấn đề nhân sự và tiền lương của toàn Tập đoàn.

HĐQT Tập đoàn Bảo Việt duy trì việc họp định kỳ mỗi quý một lần nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Ngoài việc tổ chức họp định kỳ thường xuyên, HĐQT có thể triệu tập họp bất thường hoặc thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng những quy định của Điều lệ Tập đoàn và Luật Doanh nghiệp.


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube