• Cỡ chữ
 
Website của Bảo Việt
Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu hiện hành (tính tới 31/12/2019)

STT Danh mục Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ Số lượng cổ đông Cơ cấu cổ đông (*)
      %   Tổ chức Cá nhân
1 Cổ đông Nhà nước 504.664.200 67,98% 2 2 0
2 Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI 482.509.800 65% 1 1 0
3 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên) 646.455.221 87,09% 2 2 0
4 Công đoàn Công ty 140.759 0,02% 1 1 0
5 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6 Cổ đông khác 73.572.384 9,91% 9.282 165 9.117
Tổng cộng 742.322.764 100% 9.286 169 9.117
Trong đó: - Trong nước 523.366.726 70,5% 8.634 62 8.572
- Nước ngoài 218.956.038 29,5% 652 107 545

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube