• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2008
Công bố thông tin

Công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2008
15.11.2010 - 02:20

 

Tóm lược Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con được Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

1

Tổng doanh thu

2.271.205

2.271.205

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.780.466

1.780.466

Doanh thu hoạt động tài chính

483.880

483.880

Doanh thu khác

6.859

6.859

2

Tổng chi phí

2.175.138

2.175.138

Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.406.630

1.406.630

Chi phí hoạt động tài chính

467.319

467.319

Chi phí quản lý doanh nghiệp

301.175

301.175

Chi phí khác

14

14

3

Lợi nhuận trước thuế

96.067

96.067

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

(đã ký) (đã ký)

Lê Hải Phong Nguyễn Thị Phúc Lâm


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube