• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2008
Công bố thông tin

Công bố Kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2008
16.11.2010 - 03:56

Tài liệu đính kèm:

 
Tóm lược Kết quả hoạt động kinh doanh cua Công ty mẹ và các công ty con được Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ
 
Đơn vị tính: triệu đồng
 

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Lũy kế

I

Tổng doanh thu

2.346.655

4.617.860

1

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.769.706

3.550.172

2

Doanh thu về hoạt động tài chính

564.374

1.048.254

3

Doanh thu khác

12.575

19.434

II

Tổng chi phí

2.130.298

4.305.436

1

Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1.493.992

2.900.622

2

Chi phí hoạt động tài chính

338.444

805.763

3

Chi phí quản lý doanh nghiệp

297.692

598.867

4

Chi phí khác

170

184

III

Lợi nhuận trước thuế

216.357

312.424

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

Giám đốc Tài chính

Tổng Giám đốc

(đã ký)

(đã ký)

Lê Hải Phong

Nguyễn Thị Phúc Lâm

FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube