• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
23.03.2023 - 04:23

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE về nội dung công bố thông tin kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube