• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức họp 2024 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức họp 2024 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
26.01.2024 - 07:04

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube