• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
16.05.2023 - 10:53

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube