• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 15)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 15)
14.07.2022 - 12:03

Tập đoàn Bảo Việt kính gửi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 15) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Kính gửi:
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tập đoàn Bảo Việt kính gửi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 15) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Thông tin tại văn bản đính kèm.

Trân trọng./. 

Người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn Bảo Việt:
Kế toán trưởng: NGUYỄN XUÂN HÒA FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube