• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Nghị quyết và BB Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và công bố GCN đăng ký Địa điểm kinh doanh
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố Nghị quyết và BB Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và công bố GCN đăng ký Địa điểm kinh doanh
30.12.2021 - 06:39

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết và BB Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 và công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube