• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
28.06.2018 - 04:03

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube