• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH trên HoSE) công bố thông tin về kết quả phiên họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm 2013 và thay đổi nhân sự chủ chốt (Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc) của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH trên HoSE) công bố thông tin về kết quả phiên họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức năm 2013 và thay đổi nhân sự chủ chốt (Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc) của Tập đoàn Bảo Việt
25.04.2013 - 10:41

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về kết quả phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức năm 2013 của Tập đoàn Bảo Việt và thay đổi nhân sự chủ chốt (Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc) của Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube