• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên
16.11.2010 - 03:59

 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 19/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 377/TB-SGDHCM vê việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cho Tập đoàn Bảo Việt, cụ thể như sau:

- Tổ chức niêm yết : Tập đoàn Bảo Việt

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại : (84-4) 39289999

- Fax : (84-4) 39289609

Được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM ngày 16/6/2009 với các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

2. Mã chứng khoán : BVH

3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Số lượng chứng khoán niêm yết : 573.026.605 cổ phiếu (Năm trăm bảy mươi ba triệu không trăm hai mươi sáu nghìn sáu trăm lẻ năm cổ phiếu).5. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá: 5.730.266.050.000 đồng (Năm nghìn bảy trăm ba mươi tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

6. Ngày niêm yết có hiệu lực : 16/06/2009

7. Ngày chính thức giao dịch : 25/06/2009

8. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 38.500 đồng

9. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên ± 20% so với giá tham chiếu.
QHCC


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube