• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông / AGM > Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt
Đại hội đồng cổ đông / AGM

Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt
15.11.2010 - 01:51

1 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thành lập

 

3 - Giấy xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tập đoàn Bảo Việt

 
 
 
 

9- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt

10 - Sơ yếu lý lịch của ứng viên vào Hội đồng Quản trị / Ban Kiểm soát Tập doàn Bảo Việt (Curriculum vitae)