• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) gói thầu "Thuê dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng cho các dịch vụ sử dụng công nghệ .Net, Java, Oracle"
Thư viện Đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) gói thầu "Thuê dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng cho các dịch vụ sử dụng công nghệ .Net, Java, Oracle"
03.10.2019 - 04:54

Xem file đính kèm: