• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành hệ thống UPS 160kVA ở Trung tâm Dữ liệu cho 02 năm 2020-2022"
Thư viện Đấu thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua dịch vụ bảo hành hệ thống UPS 160kVA ở Trung tâm Dữ liệu cho 02 năm 2020-2022"
08.05.2020 - 02:54

Xem file đính kèm: