• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua việc chi trả cổ tức 15%; bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Hoạt động Bảo Việt

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Bảo Việt thông qua việc chi trả cổ tức 15%; bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc
24.04.2013 - 01:01

* Chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt, hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra (12%);

* Năm 2013, Bảo Việt tập trung mở rộng và phát triển thị trường;

* Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thông qua việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Sáng nay, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013, các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012; kế hoạch kinh doanh năm 2013; bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT); bầu thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát; phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt khẳng định: “Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh một cách toàn diện và triển khai thành công những giải pháp đã đề ra. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban Điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các công ty thành viên, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Tập đoàn.

Năm 2013 được xác định là năm bản lề trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh 2011 - 2015 của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Với vị trí quan trọng đó, trong năm 2013, Bảo Việt tập trung duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả; nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam của Bảo Việt.”

Chi trả cổ tức 15%, vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đặt ra

Năm 2012, Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và tiếp tục duy trì phát triển ổn định, vững chắc với kết quả kinh doanh khả quan của Công ty Mẹ: 

  • Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, hoàn thành 104,7% kế hoạch.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1.082 tỷ đồng tăng trưởng 19,7%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%.
  • Chi trả cổ tức 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu) vượt 25% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao là 12%, tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 94,4% lợi nhuận thực hiện sau thuế.
  • Tại ngày 31/12/2012, vốn chủ sở hữu được tăng lên mức 11.464 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; Tổng tài sản đạt 12.697 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2011.

Năm 2013, Bảo Việt tập trung mở rộng và phát triển thị trường

Trong năm 2013, Bảo Việt tập trung triển khai trong toàn Tập đoàn các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hoàn thành kế hoạch kinh doanh với các mục tiêu như sau:

  • Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.411 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2012; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với năm 2012.
  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ Công ty Mẹ đạt 16,2%. Với tỷ suất lợi nhuận trên, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến mức chia cổ tức cho các cổ đông là 15%.

Đại diện Sumitomo Life tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát; Ông Trần Trọng Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 26/3/2013, HSBC Insurance đã hoàn tất thực hiện chuyển quyền sở hữu 122.509.091 cổ phiếu BVH cho Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life). Do vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua đơn từ nhiệm của Ông Charles Bernard Gregory, đại diện HSBC Insurance và bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm Ông Kono Shinzo và Ông Yukihira Yoshiharu (đại diện Sumitomo Life), nâng tổng số thành viên HĐQT lên 9 thành viên.

Đại hội đã bầu Ông Yagi Nobuyuki, đại diện Sumitomo Life, vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay thế Ông Lui Ho Yin Danny, đại diện của HSBC Insurance từ nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã có quyết định nghỉ hưu của HĐQT từ ngày 01/6/2013. Trong 32 năm công tác và gắn bó với Bảo Việt, Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Bảo Việt, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư, chứng khoán, ngân hàng; triển khai công tác cổ phần hóa; phát triển Bảo Việt theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con; hợp tác với cổ đông chiến lược nước ngoài HSBC và Sumitomo Life, góp phần xây dựng ‘Một Bảo Việt - Một nền tảng mới’ là cơ sở và nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển và chuyển đổi trong các năm tiếp theo.

ĐHĐCĐ đã phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Trên cương vị mới, Ông Phúc cam kết thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và triển khai chiến lược phát triển Bảo Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; phát huy tiềm lực tài chính và lợi thế mà Bảo Việt gây dựng được trong gần 50 năm qua nhằm thực hiện sứ mệnh “bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

Sửa đổi Điều lệ nhằm tăng cường quyền lợi cổ đông

Các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt đã nhất trí thông qua các điều khoản sửa đổi Điều lệ theo quy định tại Thông tư số 121/TT-BTC theo hướng quy định rõ hơn về quyền lợi của các cổ đông, chặt chẽ hơn trong quản trị doanh nghiệp và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế khi triển khai áp dụng Điều lệ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tập đoàn Bảo Việt cũng giới thiệu và phát hành Báo cáo thường niên năm 2012; bản điện tử được cung cấp tại địa chỉ website của Tập đoàn www.baoviet.com.vn.

******

 Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang web www.baoviet.com.vn.

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2012, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 12.114 tỷ đồng.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube