• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2011 đạt 1.521 tỷ đồng
Hoạt động Bảo Việt

Tập đoàn Bảo Việt công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2011 đạt 1.521 tỷ đồng
29.03.2012 - 09:51

 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 17,31%; doanh thu hợp nhất tăng 15,32%
 • Kịp thời đưa ra những sách lược phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
 • Lĩnh hội các chuẩn mực quốc tế, xây dựng “Một Bảo Việt -Một nền tảng mới”

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam: Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) công bố kết quả lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất năm 2011 đạt 1.521 tỷ đồng, tăng trưởng 17,31%. Doanh thu hợp nhất năm 2011 đạt 14.872  tỷ đồng, cao hơn 15,32% so với cùng kỳ năm 2010.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Trước bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Bảo Việt luôn bám sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra những sách lược phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tiếp tục tăng trưởng mạnh, với doanh thu từ hoạt động bảo hiểm tăng 14%, doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 79,6%.”

Kết quả kinh doanh hợp nhất: tăng trưởng mạnh trong năm 2011

Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 9.751 tỷ đồng.

 • LNTT hợp nhất đạt 1.521 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 17,31%:
  *Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 606 tỷ đồng
  *Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 447 tỷ đồng, tăng 112 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 33,51%
 • Doanh thu hợp nhất tăng 1.976 tỷ đồng, tương đương 15,32%, đạt 14.872 tỷ đồng:
  * Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 9.372 tỷ đồng, tăng 1.127 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 13,66%
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 431 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 52,26%

Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt (Công ty mẹ)

 • Lợi nhuận trước thuế đạt 918 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 2,89 % so với cùng kỳ năm trước (năm 2010: 892 tỷ đồng).
 • Doanh thu đạt 1.618 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 28,3% (2010: 1.261 tỷ đồng).
 • Năng lực tài chính được tăng cường: vốn chủ sở hữu tăng từ 10.514 tỷ đồng lên 11.228 tỷ đồng.
 • Tổng tài sản đạt 12.529 tỷ đồng. 

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh

 • Bảo hiểm phi nhân thọ: 447 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 33% (2010: 25%).
 • Bảo hiểm nhân thọ: 606 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 45% (2010: 46%).
 • Dịch vụ ngân hàng: 154 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 11% (2010: 13%).
 • Dịch vụ tài chính và hoạt động khác*: 143 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ đóng góp 11% (2010: 15%).
  * ‘Dịch vụ tài chính’ bao gồm lợi nhuận và thu nhập đầu tư từ hoạt động quản lý‎ quỹ và kinh doanh chứng khoán.
  * Các số liệu trên được trích từ báo cáo tài chính riêng của từng đơn vị.

Giữ vững thị phần

 • Bảo hiểm Bảo Việt giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường với 24% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc*.
 • Bảo Việt Nhân thọ duy trì vị trí thứ 2 với 29% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.
 • Doanh thu bán hàng qua kênh bancassurance tăng 70% so với năm 2010, đạt 19 tỷ đồng. Số lượng khách hàng tính tới thời điểm cuối năm 2011 đạt 44.490 người, tăng hơn 3 lần so với năm 2010.
 • Thị phần môi giới của Chứng khoán Bảo Việt tiếp tục tăng trưởng ở mức trên 30% trong năm 2011 và nằm trong Top 10 công ty có thị phần lớn nhất tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty đã vinh dự đón nhận giải thưởng “Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2010-2011”.
 • Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt luôn giữ vững vị trí là 1 trong 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất Việt Nam và sở hữu một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường (tính theo giá trị của quỹ).
 • Công ty Đầu tư Bảo Việt hoàn thành tăng vốn điều lệ, củng cố năng lực tài chính
  *Theo số ước tính của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm

Gia tăng sản phẩm dịch vụ cung cấp, mang lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng

 • Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu sản phẩm mới “An Phúc Gia Lộc” dành cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đáo hạn muốn tái tục hợp đồng. Tháng 3/2012, Bảo Việt Nhân thọ cũng ra mắt gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường bảo vệ toàn diện tất cả các thành viên trong gia đình. Sản phẩm mới với tên gọi “An Phát Bảo Gia” cung cấp gói bảo hiểm tiện lợi cho ba thế hệ trong gia đình chỉ với một hợp đồng duy nhất.
 • Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt Trung tâm Dịch vụ khách hàng phục vụ 24/7, tham gia vào đề án của Chính phủ về triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
 • Ngân hàng Bảo Việt giới thiệu sản phẩm BVIP dành riêng cho khách hàng cao cấp với sự kết hợp trọn gói, đáp ứng toàn diện các nhu cầu tài chính – đầu tư – bảo hiểm.

Thực hiện chiến lược 5 năm (2011-2015)

Chiến lược phát triển 5 năm của Bảo Việt, được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tháng 4 năm 2011, là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục phát triển kinh doanh vì lợi ích lâu dài của khách hàng. Chiến lược này được triển khai theo 3 giai đoạn:

 • 2011-2012: Bảo Việt xây dựng “Một Bảo Việt - Một nền tảng mới”
 • 2012-2013: Bảo Việt chuyển đổi mô hình kinh doanh
 • 2013-2015: Bảo Việt phát huy sức mạnh tổng thể

Trong giai đoạn đầu thực hiện chiến lược, bắt đầu từ năm 2011 và kết thúc vào năm 2012, Bảo Việt tập trung thực hiện chiến lược Một Bảo Việt- Một nền tảng mới thông qua lĩnh hội và áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong các lĩnh vực như đầu tư, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ thông tin. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát cấu trúc, kiện toàn cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, tăng cường cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ vượt trội.

Tháng 2/2012, Tập đoàn Bảo Việt đã phát động phong trào tiết kiệm và sử dụng chi phí hợp lý trong toàn hệ thống theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 867/BTC-TCDN ngày 17/1/2012 về kiềm chế lạm phát, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý. Tập đoàn Bảo Việt cũng là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện cam kết tiết giảm chi phí.

******

* Lưu ‎ý: Các số liệu trên được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam trừ khi có chú thích khác. Số liệu kết quả kinh doanh năm 2011 đã được Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Thông tin chi tiết về kết quả kinh doanh Tập đoàn có thể xem tại trang địa chỉ web  https://www.baoviet.com.vn/MediaCenterDetail.aspx?catid=42&ID=2902.

Bảo Việt là  tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 31/12/2011, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 11.666 tỷ đồng. HSBC là đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của TĐBV và hiện đang sở hữu 18% cổ phần của Tập đoàn.   FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube