Nhảy đến nội dung

trang chủ Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Thông điệp Phát triển bền vững

Là doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính - bảo hiểm cho hàng triệu người dân Việt Nam, Bảo Việt xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với việc thực hiện phát triển xã hội, có trách nghiệm bảo vệ môi trường.

Về môi trường

Nhận thức được tác động từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đối với môi trường, Bảo Việt đã số hóa các quy trình và sản phẩm hướng tới một Bảo Việt
 • 1Giảm thiểu tác động từ xả thải và tiêu thụ năng lượng
 • 2Xanh hóa hoạt động kinh doanh
 • 3Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Về xã hội

Nhận thức được tác động từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đối với môi trường, Bảo Việt đã số hóa các quy trình và sản phẩm hướng tới một Bảo Việt
 • 1Đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung
 • 2Góp phần phát triển kinh tế địa phương
 • 3Tiên phong triển khai các chủ trương của Nhà nước

Về kinh tế

Nhận thức được tác động từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đối với môi trường, Bảo Việt đã số hóa các quy trình và sản phẩm hướng tới một Bảo Việt
 • 1Tạo công ăn việc làm
 • 2Chia sẻ gánh nặng trước những bất trắc liên quan đến sức khỏe, tài sản của khách hàng
 • 3Chung tay vì một cộng đồng phát triển

Giá trị kiến tạo

từ mô hình phát triển bền vững

Những đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng

26,7
tỷ VND

Cho sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương trong năm 2023 thông qua việc ưu tiên đầu tư cho các dự án thuộc phạm vi:

0,4 tỷ VND

Đối phó với thiên tai và môi trường

5,1 tỷ VND

Xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ y tế

20,5 tỷ VND

Đầu tư vào giáo dục thế hệ trẻ

0,7 tỷ VND

Tri ân các vị anh hùng, gia đình liệt sỹ có công với đất nước

Bảo Việt với môi trường

Việc kiểm soát các chất thải là biện pháp bảo vệ môi trường được áp dụng bởi các tòa nhà Bảo Việt

Cường độ phát thải khí nhà kính của Bảo Việt

 • 0,014 tấn CO2 / 1 tỷ đồng doanh thu năm 2023
 • 818,4 tấn CO2 trong năm 2023

Báo cáo phát triển bền vững

Sống hạnh phúc cùng Bảo Việt

Bảo Việt xác định doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi kết hợp mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận kinh tế với thực hiện phát triển xã hội, bảo vệ môi trường.


 

Khảo sát các bên liên quan về Báo cáo phát triển bền vững