• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu hiện hành (tính tới 31/12/2022)

STT Danh mục Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ Số lượng cổ đông Cơ cấu cổ đông (*)
      %   Tổ chức Cá nhân
1 Cổ đông Nhà nước (*) 504.664.200 67,98% 2 2 0
2 Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI (**) 482.509.800 65% 1 1 0
3 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên) (***) 646.455.221 87,09% 2 2 0
4 Công đoàn Công ty 284.922 0,04% 1 1 0
5 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6 Cổ đông khác 73.713.143 9,89% 14.689 178 14.511
Tổng cộng 742.322.764 100% 14.693 182 14.511
Trong đó: - Trong nước 539.421.424 72,7% 13.928 86 13.842
- Nước ngoài 202.901.340 27,3% 765 96 669

Ghi chú: (*): bao gồm Bộ Tài chính, SCIC | (**): bao gồm Bộ Tài chính | (***): bao gồm Bộ Tài chính và Sumitomo Life

Công bố tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Bảo Việt: không quá 49% cổ phần.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube