Nhảy đến nội dung

Tài liệu - báo cáo

Quý II

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như tài liệu và đường link kèm theo:

Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán BVH): Công bố Tóm tắt sổ cổ đông tại ngày chốt danh sách

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố tài liệu Tóm tắt danh sách sổ cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/05/2024 như tài liệu và đường link kèm theo:
2023

Báo cáo tích hợp 2023

2022

Báo cáo tích hợp 2022

2021

Báo cáo tích hợp 2021

2023

Báo cáo Phát triển bền vững 2023

2022

Báo cáo Phát triển bền vững 2022

2021

Báo cáo Phát triển bền vững 2021

Quý II

Đại hội đồng cổ đông năm 2024