• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
>> Báo cáo tài chính năm 2009

  • Các báo cáo VAS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
30/03/10 Cả năm Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS) 3.8 MB
30/03/10 Cả năm Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS) 2.1 MB
30/03/10 Quý 4

Báo cáo  tài chính riêng lẻ tóm lược

109 KB
31/10/09 Quý 3

Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS)

1.55 KB
31/10/09 Quý 3 Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS) 1.76 KB
31/07/09 Quý 2 Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS) 153 KB
31/07/09 Quý 2 Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS) 194 KB
30/04/09 Quý 1 Báo cáo tài chính hợp nhất (VAS) 122 KB
30/04/09 Quý 1

Báo cáo tài chính riêng lẻ (VAS)

122 KB

 

  • Các báo cáo IFRS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
31/03/2010 Cả năm Báo cáo tài chính hợp nhất (IFRS) 1.8 MB
  Quý 3 Báo cáo tài chính hợp nhất sơ bộ (IFRS)  
31/07/09 Quý 2 Báo cáo tài chính hợp nhất sơ bộ (IFRS) 2.1 MB
  Quý 1 Báo cáo tài chính hợp nhất sơ bộ (IFRS)  

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube