• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
>> Báo cáo tài chính năm 2011

  • Các báo cáo VAS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
30/03/12 Quý 4 Báo cáo tài chính riêng năm 2011 đã được kiểm toán (VAS) (pdf)  
30/03/12 Quý 4 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán (VAS) (pdf)  
20/02/12 Quý 4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2011  
31/01/12 Quý 4

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ

 
22/11/11 Quý 3 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét ngày 30 tháng 09 năm 2011  
22/11/11 Quý 3 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét ngày 30 tháng 09 năm 2011  
17/11/11 Quý 3 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ trước soát xét ngày 30 tháng 09 năm 2011 (VAS)  
25/10/11 Quý 3

Báo cáo của Ban Điều hành và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ trước soát xét ngày 30 tháng 09 năm 2011

 
24/08/11 Quý 2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét  
24/08/11 Quý 2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (sau soát xét)  
25/07/11 Quý 2

Báo cáo của Ban Điều hành và các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (trước soát xét) ngày 30 tháng 06 năm 2011

 
20/05/11 Quý 1 Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét (VAS)  
20/05/11 Quý 1 Báo cáo tài chính riêng lẻ sau soát xét (VAS)  

 

  • Các báo cáo IFRS

 

Ngày phát hành

Kỳ báo cáo

Báo cáo Dung lượng
20/04/12 Cả năm Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 (IFRS)  
12/01/12 Quý 3 Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược cho mục đích đặc biệt giữa niên độ ngày 30 tháng 09 năm 2011 (IFRS)  
29/09/11 Quý 2 Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược cho mục đích đặc biệt giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2011 (IFRS)  
20/07/11 Quý 1 Các báo cáo tài chính hợp nhất tóm lược cho mục đích đặc biệt giữa niên độ ngày 31 tháng 03 năm 2011 (IFRS)  

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube